Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1

SIRI Letselschade: De handelsnaam waaronder dr. J.D. Bier Overeenkomsten van Opdracht sluiten en uitvoeren. Onder deze handelsnaam valt ook Siri.nl

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die SIRI Letselschade een opdracht tot uitvoering van een Dienst geeft en/of met wie SIRI Letselschade in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.

Opdracht: Iedere Overeenkomst van Opdracht door Opdrachtgever verstrekt aan SIRI Letselschade tot levering van juridische diensten, in welke vorm dan ook;

Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen SIRI Letselschade en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

2.1

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Opdrachten en Overeenkomsten van SIRI Letselschade.

2.2

De toepasselijkheid van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt door SIRI Letselschade uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door SIRI Letselschade uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.

2.3                                                                                           

Bepalingen uit deze Voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover zij in strijd mochten zijn met toepasselijke bepalingen van dwingend recht. Mocht enige bepaling in deze Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden en de Overeenkomst niet aan en zullen SIRI Letselschade en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietig/vernietigde c,q. onafdwingbare bepalingen overeen te komen.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1

Aanbiedingen van SIRI Letselschade zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden beschouwd. Indien een aanbieding van SIRI Letselschade een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat de aanbieding na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.

3.2                                                                                           

Overeenkomsten alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop komen eerst tot stand, indien en voor zover deze door SIRI Letselschade schriftelijk of per email zijn bevestigd.

3.3

Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de Opdracht, geen bevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als bevestiging.

4. Honorarium en wijzigingen

4.1

SIRI Letselschade zal voor haar diensten een redelijk honorarium in rekening brengen bij opdrachtgever zoals gesteld in art. 7:405 BW. De gemaakte kosten ten behoeve van de zaak van Opdrachtgever worden in rekening gebracht bij Opdrachtgever ex. 7:406 BW.

4.2

Alle door SIRI Letselschade vermelde honoraria luiden in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

4.3

Indien er sprake is van een vordering ex artikel 6:96 BW zal SIRI Letselschade het honorarium bij de aansprakelijke partij verhalen.

4.4                                                                                           

Indien na de datum van aanbieding van SIRI Letselschade blijkt dat de aanbieding dan wel gesloten Overeenkomst en/of Opdracht niet op dezelfde wijze kan blijven gelden, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, dan is SIRI Letselschade gerechtigd te allen tijde de overeengekomen aanbieding dan wel afgesloten Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen. Opdrachtgever heeft het recht na de wijziging de Overeenkomst te ontbinden.

5. Betaling

5.1      

Tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen, dient de betaling door Opdrachtgever te geschieden, in euro’s, door middel van overmaking naar of storting op een door SIRI Letselschade aan te wijzen bank- of girorekening, zulks naar keuze van SIRI Letselschade, zonder korting of aftrek hoegenaamd ook, steeds zonder dat een beroep op schuldverrekening mogelijk is, en steeds binnen 30 dagen na factuurdatum.

5.2

Indien volledige betaling niet binnen 15 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever direct en van rechtswege in verzuim.

5.3

Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever daarenboven, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, over de verschuldigde hoofdsom een vergoeding van wettelijke rente verschuldigd, onverminderd de overige aan SIRI Letselschade toekomende rechten.

5.4

SIRI Letselschade behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat betaling is ontvangen. Alle in dit kader gemaakte kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij SIRI Letselschade haar factuur bij de aansprakelijke derde partij kan verhalen.

5.6

Alle door SIRI Letselschade ter incasso van het factuurbedrag te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. Voor de buitengerechtelijke kosten is Opdrachtgever minimaal 15% van de hoofdsom verschuldigd met een absoluut minimum van € 250,00 exclusief btw.

6. Uitvoering van de Opdracht

6.1

SIRI Letselschade zal bij de uitvoering van de Opdracht die zorgvuldigheid in acht nemen, die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van SIRI Letselschade kan worden verwacht.

6.2

De Overeenkomst met SIRI Letselschade is een inspanningsverbintenis. SIRI Letselschade garandeert derhalve niet het bereiken van een bepaald (eind)resultaat. SIRI Letselschade is bevoegd de opdracht zelfstandig en naar eigen inzicht uit te voeren.

6.3

Opdrachtgever machtigt SIRI Letselschade om zijn/haar belangen te behartigen en zal alles in het werk stellen om SIRI Letselschade van de noodzakelijke informatie en toestemming te voorzien om de Opdracht uit te kunnen voeren. SIRI Letselschade kan niet aansprakelijk zijn voor de onvolledigheid van het dossier.

Op basis van de machtiging is SIRI Letselschade bevoegd om namens opdrachtgever te handelen in het kader en ten behoeve van de overeenkomst/opdracht. Een en ander zal zoveel mogelijk in overleg met Opdrachtgever geschieden.

6.4

SIRI Letselschade zal zoveel als noodzakelijk is geheimhouding betrachten bij de uitvoering van de Opdracht. SIRI Letselschade is gerechtigd om vertrouwelijke stukken, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ten behoeve van de zaak van Opdrachtgever toe te zenden aan de aansprakelijke wederpartij dan wel de partij die de aansprakelijke partij vertegenwoordigt.

7. Aansprakelijkheid en verval

7.1

De aansprakelijkheid van SIRI Letselschade of van de (rechts)personen van wie SIRI Letselschade zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient, is beperkt tot schade die direct het gevolg is van opzet of grove schuld.

7.2

De aansprakelijkheid van SIRI Letselschade of van de (rechts)personen van wie SIRI Letselschade  zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient,  is beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade en tot maximaal het honorarium wat door SIRI Letselschade aan Opdrachtgever gedeclareerd is tot een maximum van € 5.000,00.

7.3

SIRI Letselschade is niet aansprakelijk voor gederfde winst, bedrijfsstagnatie, verminderde opbrengst dan wel overige indirecte en gevolgschade die Cliënt leidt of kan leiden.

7.4

SIRI Letselschade is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is veroorzaakt door de door haar ingeschakelde externe deskundigen in de zin van art. 8 dan wel door het gebruik van hulpzaken of van gegevens of bescheiden, die afkomstig zijn van de opdrachtgever of van derden.

7.5

Opdrachtgever vrijwaart SIRI Letselschade tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden als gevolg van werkzaamheden c.q. resultaten van werkzaamheden die SIRI Letselschade uitgevoerd heeft. Onder de vrijwaring vallen ook de gemaakte, al dan niet juridische, kosten.

7.6

Elke (mogelijke) aansprakelijkheid van SIRI Letselschade vervalt een (1) jaar na manifestatie van het schadeveroorzakende feit.

8. Inschakeling van derden

8.1 

SIRI Letselschade is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst/Opdracht derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. Artikel 7:404 BW is niet van toepassing op Overeenkomsten met SIRI Letselschade.

8.2

Voor derden, die SIRI Letselschade heeft ingeschakeld voor de uitvoering van een of meerdere Overeenkomst(en), gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig jegens Opdrachtgever.

9. Opschorting en ontbinding

9.1

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde is SIRI Letselschade gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, zulks ter keuze aan SIRI Letselschade, uitvoering van haar deel van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever te ontbinden indien:

1. Opdrachtgever een of meerdere bepaling(en) van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

2. Opdrachtgever zijn faillissement of surséance van betaling aanvraagt of wordt aangevraagd dan wel krachtens wetsbepaling onder bewind, curatele of beheer wordt gesteld;

3. Opdrachtgever failliet wordt verklaard;

4. Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert, stillegt of overdraagt dan wel een verzoek tot ontbinding c.q. liquidatie van de onderneming van Opdrachtgever is ingediend;

5. Indien op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, dat niet binnen 30 dagen na beslaglegging is opgeheven;

6. Indien Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

9.2

Opschorting dan wel ontbinding door SIRI Letselschade op grond van dit artikel geschiedt onverminderd haar recht volledige schadevergoeding te vorderen, waaronder in ieder geval is begrepen vergoeding van gederfde winst en gemaakte kosten.

9.3

In het geval van de in artikel 9.1 sub 1 en 2 genoemde omstandigheden wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en worden alle vorderingen van SIRI Letselschade op Opdrachtgever direct opeisbaar.

10. Einde van de opdracht

10.1

De opdracht eindigt wanneer deze door beide partijen als volbracht wordt beschouwd en beide partijen over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben

10.2

In afwijking van artikel 7:408 lid 2 BW behoudt SIRI Letselschade zich het recht voor de Overeenkomst van Opdracht om welke reden dan ook op te zeggen.

11. Intellectuele eigendom

11.1

Op de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht door SIRI Letselschade rust auteursrecht van SIRI Letselschade conform de Auteurswet.

11.2

Niets van de behandeling van SIRI Letselschade, voortvloeiende uit deze Opdracht, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SIRI Letselschade.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1

Deze algemene voorwaarden en Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

12.2

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met een Overeenkomst, deze voorwaarden of verbintenis aan en/of met SIRI Letselschade zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam.

13. Aanhalen voorwaarden

13.1

Deze voorwaarden staan bekend als ‘ Algemene Voorwaarden SIRI Letselschade’.